Spring navigation over
Indhold start

Begreber og principper

Kapitlet beskriver retningslinjernes overordnede begreber og principper, herunder deres overensstemmelse med og forhold til gældende love og internationalt anerkendte standarder.

Tilbage til kapiteloversigt
I. Kapitel
 1. Retningslinjerne er anbefalinger, som regeringerne i fællesskab fremsætter til de multinationale virksomheder. De fastlægger principper og standarder for god praksis i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Overholdelse af Retningslinjerne er frivillig for virksomhederne og kan ikke håndhæves retsligt. Ikke desto mindre kan nogle af de områder, der dækkes af Retningslinjerne, også være reguleret i national lovgivning og internationale forpligtelser.
 2. Virksomhedernes primære forpligtelse er at overholde de gældende love i deres hjemland. Retningslinjerne kan ikke træde i stedet for eller tilsidesætte nationalt gældende love og bestemmelser. Selvom Retningslinjerne på flere punkter dækker bredere end lovgivningen, er det ikke hensigten, at de skal stille virksomhederne over for modstridende krav. I lande, hvor de nationale love og regler måtte være i modstrid med Retningslinjernes principper og standarder, skal virksomhederne overholde dem i videst muligt omfang uden dog at overtræde de nationale love.
 3. Da multinationale virksomheders forretningsaktiviteter har global rækkevidde, bør det internationale samarbejde på området omfatte alle lande. De regeringer, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, opfordrer virksomheder, der opererer på deres område, til at overholde Retningslinjerne, uanset hvor de opererer og samtidig tage højde for særlige forhold i de enkelte værtslande.
 4. En præcis definition af ”multinationale virksomheder” er ikke nødvendig i forhold til hensigten med Retningslinjerne. Disse virksomheder driver forretning i alle økonomiske sektorer. De omfatter sædvanligvis selskaber eller andre enheder, der er etableret i mere end ét land, og som via deres indbyrdes tilknytning kan koordinere deres aktiviteter på forskellige måder. En eller flere af enhederne kan have væsentlig indflydelse på de andres aktiviteter, og graden af selvstændighed i de enkelte virksomheder kan variere meget fra en multinational virksomhed til en anden. Der kan være tale om privatejede og statsejede virksomheder og virksomheder med blandet ejerskab. Retningslinjerne gælder alle enheder i en multinational virksomhed (moderselskab og/eller lokale enheder). Det forventes, at de forskellige enheder i en virksomhed, i henhold til den aktuelle fordeling af ansvarsområder imellem dem, samarbejder og støtter hinanden med henblik på at overholde Retningslinjerne.
 5. Retningslinjerne har ikke til formål at indføre forskelsbehandling mellem multinationale og nationale virksomheder, men skal derimod beskrive god praksis for alle virksomheder. Tilsvarende er multinationale og nationale virksomheder underlagt de samme forventninger til virksomhedsadfærd i alle forhold, hvor Retningslinjerne er relevante for dem.
 6. Regeringerne ønsker at sikre den bredest mulige overholdelse af Retningslinjerne. Selvom det anerkendes, at små og mellemstore virksomheder ikke har samme kapacitet som de større virksomheder, opfordrer regeringerne, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, dem ikke desto mindre til at overholde Retningslinjernes anbefalinger i videst muligt omfang.
 7. De tilsluttede regeringer bør ikke bruge Retningslinjerne til protektionistiske formål eller til at skabe komparative fordele for det land, hvor en multinational virksomhed investerer.
 8. Regeringerne har ret til at fastlægge vilkårene for de multinationale virksomheders aktiviteter inden for deres jurisdiktion under overholdelse af international lov. Enheder i en multinational virksomhed placeret i forskellige lande, er underlagt de pågældende landes lovgivning. Hvis en multinational virksomhed er underlagt modstridende krav fra tilsluttede lande eller tredjelande, opfordres de pågældende regeringer til at samarbejde i god tro med henblik på at løse de problemer, der måtte opstå.
 9. De tilsluttede regeringer fremsætter Retningslinjerne under den forudsætning, at de vil overholde deres ansvar med hensyn til at behandle virksomhederne retfærdigt og i overensstemmelse med international ret og deres kontraktlige forpligtelser.
 10. De opfordres til at anvende passende internationale tvistbilæggelsesmekanismer, herunder voldgift, som redskab til løsning af juridiske problemer, der måtte opstå mellem virksomheder og regeringer i værtslandene.
 11. De tilsluttede regeringer implementerer Retningslinjerne og opfordrer til, at de følges. De etablerer Nationale Kontaktpunkter, der har til formål at oplyse om Retningslinjerne og fungere som forum for diskussion af alle forhold vedrørende Retningslinjerne. De tilsluttede regeringer vil også deltage i relevante evaluerings- og høringsprocedurer med henblik på at adressere udfordringer i forbindelse med fortolkning af Retningslinjerne i en foranderlig verden.