Spring navigation over
Indhold start

Indledning

Indledningen anlægger den overordnede tone og formål: Retningslinjerne er anbefalinger fra regeringer til virksomheder. Formålet er at minimere de krænkelser og den negative påvirkning virksomhedernes aktiviteter kan give anledning til gavn for global bæredygtig udvikling.

  1. OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (Retningslinjer(ne)) er en række anbefalinger fra regeringer til multinationale virksomheder. Retningslinjerne har til formål at sikre, at virksomhederne driver deres forretningsaktiviteter i overensstemmelse med regeringernes politik for herved at styrke grundlaget for gensidig tillid mellem virksomheder og de samfund, hvor de opererer, for at fremme investeringsklimaet for udenlandske investeringer, og for at styrke de multinationale virksomheders bidrag til bæredygtig udvikling. Retningslinjerne er en del af OECD's Erklæring om Internationale Investeringer og Multinationale Virksomheder. Erklæringens øvrige elementer omhandler national behandling, modstridende krav til virksomheder, og incitamenter og demotiverende faktorer for internationale investeringer. Retningslinjerne fastlægger en række frivillige principper og standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. Lande der tilslutter sig Retningslinjerne giver imidlertid bindende tilsagn til at gennemføre dem i overensstemmelse med OECD-Rådets beslutning vedrørende OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Endvidere kan anliggender dækket i Retningslinjerne også være underlagt national lovgivning og internationale forpligtelser.
  2. De internationale virksomheder har oplevet en række vidtgående strukturelle ændringer, og Retningslinjerne er derfor blevet tilpasset for at afspejle udviklingen. Væksten i service- og videnstunge brancher og internetøkonomiens voksende omfang har bevirket, at service- og teknologivirksomheder spiller en stadig større rolle på de internationale markeder. De store virksomheder står stadig for en væsentlig andel af de internationale investeringer, og der ses en stigende tendens til store internationale fusioner. Samtidig ses også en stigning i udenlandske investeringer foretaget af små og mellemstore virksomheder, som nu spiller en væsentlig rolle i international sammenhæng. De multinationale virksomheder har, ligesom deres nationale konkurrenter, udviklet sig til at omfatte en større mangfoldighed af virksomhedskonstellationer og organisatoriske opbygninger end tidligere. Strategiske alliancer og tættere relationer med leverandører og kontrahenter har tendens til at sløre virksomhedernes grænser.
  3. Den kraftige udvikling i multinationale virksomheders opbygning afspejles ligeledes i deres forretningsaktiviteter i udviklingslandene, hvor udenlandske direkte investeringer er vokset hurtigt. I udviklingslandene har de multinationale virksomheder udbredt deres aktiviteter, så de nu ikke længere kun arbejder med primær produktion og udvinding, men også med fremstilling, montering, hjemmemarkedsudvikling og service. En anden vigtig tendens er fremkomsten af multinationale virksomheder, der er baseret i udviklingslandene og som samtidig er store internationale investorer.
  4. De multinationale virksomheders aktiviteter, i form af international handel og investeringer, har styrket de bånd, der knytter verdens lande og regioner sammen. Aktiviteterne skaber betydelige fordele for både hjemlande og værtslande. Fordelene øges, når de multinationale virksomheder leverer de produkter og tjenesteydelser, som forbrugerne ønsker at købe, til konkurrencedygtige priser, og når de skaber et godt investeringsafkast til kapitalindskyderne. Deres handels- og investeringsaktiviteter bidrager til en effektiv anvendelse af kapital, teknologi, menneskelige ressourcer og naturressourcer. De fremmer teknologioverførsel mellem verdens regioner samt udvikling af teknologier, der tilgodeser lokale forhold. Gennem både formel uddannelse og praktik fremmer virksomhederne ligeledes udviklingen af menneskelig kapital og skaber beskæftigelsesmuligheder i værtslandene.
  5. De økonomiske forandringers art, omfang og hastighed har skabt nye strategiske udfordringer for virksomhederne og deres interessenter. De multinationale virksomheder har mulighed for at implementere politikker om bæredygtig udvikling, der lever op til ”bedst praksis” på området og som søger at sikre sammenhængen mellem økonomiske, miljømæssige og sociale målsætninger. De multinationale virksomheders evne til at fremme bæredygtig udvikling øges markant, når handel og investeringer afvikles på åbne markeder underlagt fri konkurrence og passende regulering.
  6. Mange multinationale virksomheder har påvist, at høje standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd kan skabe øget vækst. Markederne er i dag præget af stærk konkurrence, og de multinationale virksomheder møder mange juridiske, sociale og lovgivningsmæssige krav. På den baggrund kan nogle virksomheder blive fristet til at tilsidesætte relevante principper og standarder for virksomhedsadfærd i et forsøg på at vinde uberettigede konkurrencefordele. En sådan adfærd fra nogle få virksomheder kan sætte mange virksomheders omdømme på spil og skabe offentlig mistillid.
  7. Mange virksomheder imødegår den offentlige mistillid ved at udarbejde interne programmer, retningslinjer og ledelsessystemer, der underbygger deres forpligtelse til at praktisere god virksomhedsledelse, god praksis, og ansvarlig adfærd i forretnings- og medarbejderforhold. Nogle af dem har benyttet konsulentbistand, revisions- og certificeringsordninger, hvilket bidrager til opbygning af ekspertise på området. Virksomhederne har endvidere fremmet den sociale dialog om, hvad ansvarlig virksomhedsadfærd består i, og de har samarbejdet med interessenter, blandt andet i form af initiativer med inddragelse af flere interessentgrupper, for at udvikle retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne klarlægger de tilsluttede regeringers fælles forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd og udgør en referenceramme for både virksomheder og andre interessenter. Dermed både supplerer og styrker Retningslinjerne de private bestræbelser på at definere og efterleve ansvarlig virksomhedsadfærd.
  8. Regeringerne samarbejder med hinanden og med andre aktører for at styrke de internationale lovmæssige og politiske rammer for virksomhedernes forretningsførelse. Den proces kan dateres tilbage til ILO's arbejde i starten af det tyvende århundrede. FN's vedtagelse af "Verdenserklæringen om Menneskerettigheder" i 1948 var endnu en milepæl. Den blev fulgt op af en løbende udvikling af standarder, der har indflydelse på mange områder inden for ansvarlig virksomhedsadfærd - en proces, der kører videre i dag. OECD har ydet et vigtigt bidrag til processen ved at udarbejde standarder på områder såsom miljø, bekæmpelse af korruption, forbrugerinteresser, god virksomhedsledelse og beskatning.
  9. Det fælles mål for regeringerne, der har tilsluttet sig Retningslinjerne, er at tilskynde de positive bidrag, som multinationale virksomheder kan yde til skabelsen af økonomiske, miljømæssige og sociale fremskridt, samt til at minimere de udfordringer, som deres forretningsaktiviteter kan bevirke. Regeringerne arbejder hen imod at indfri målet i partnerskab med de mange virksomheder, fagforeninger og andre ikke-statslige organisationer, der, inden for deres respektive områder, arbejder med de samme målsætninger. Regeringerne kan bidrage ved at sikre effektive, nationale politiske rammer, der omfatter en stabil makroøkonomisk politik, ikke-diskriminerende behandling af virksomheder, passende regulering og behørigt tilsyn, et uafhængigt system af domstole og retshåndhævelse samt effektiv og ærlig offentlig administration. Regeringerne kan ligeledes hjælpe ved at opretholde og fremme passende standarder og politikker, der støtter den bæredygtige udvikling, og ved at deltage i løbende reformarbejde for at sikre effektivt fungerende offentlige sektorer. Regeringer, der er tilsluttet Retningslinjerne, er forpligtet til løbende at forbedre både nationale og internationale politikker med henblik på at højne velfærd og levestandard for alle mennesker.