Spring navigation over
Indhold start

Konkurrence

Kapitlet omhandler retningslinjerne for konkurrenceområdet, herunder betydningen af, at virksomhederne overholder reglerne på konkurrenceområdet for effektivt fungerende hjemmemarkeder og internationale markeder.

Tilbage til kapiteloversigt
X. Kapitel

Virksomhederne skal:

  1. Udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med alle gældende love og regler på konkurrenceområdet og overholde alle gældende konkurrencelove i alle jurisdiktioner, hvor deres aktiviteter kan have konkurrencebegrænsende effekter.
  2. Undgå at indgå i eller oprette konkurrencebegrænsende aftaler mellem konkurrenter, herunder aftaler med det formål at:

a) fastholde priser (ulovlige prisaftaler);

b) afgive samordnede tilbud (ulovligt samordnede licitationer);

c) fastsætte produktionskvoter eller –begrænsninger; eller

d) dele eller opdele markeder ved tildeling af kunder, leverandører, territorier eller brancher

  1. Samarbejde med undersøgende konkurrencemyndigheder ved, blandt andet og med forbehold for gældende love og fornødne garantier, at afgive svar så hurtigt og fuldstændigt som muligt på informationsforespørgsler og, ved brug af tilgængelige instrumenter såsom fraskrivelse af fortrolighed, hvor det er passende, fremme effektivt samarbejde mellem undersøgelsesmyndighederne.
  2. Regelmæssigt gøre medarbejderne opmærksomme på vigtigheden af at overholde alle gældende konkurrencelove og –regler, og i særdeleshed træne virksomhedens øverste ledelse i konkurrenceforhold.
X. Kommentarer
  1. Anbefalingerne fremhæver konkurrencelovgivningens og konkurrencereglernes store betydning for effektivt fungerende hjemmemarkeder og internationale markeder, og bekræfter vigtigheden af, at både nationale og multinationale virksomheder overholder sådanne love og regler. De har også til formål at sikre, at alle virksomheder er bekendt med udviklingen med hensyn til konkurrencelovgivningens rækkevidde, retsmidler og sanktioner samt graden af samarbejde blandt konkurrencemyndigheder. Begrebet "konkurrencelov" anvendes om lovgivning, herunder både "antitrustregler" og "monopollovgivning", der blandt andet forbyder: a) konkurrencebegrænsende aftaler, b) misbrug af markedskraft eller dominans, c) erhvervelse af markedskraft eller dominans gennem andre midler end effektiv drift, d) fusioners og overtagelsers betydelige konkurrencebegrænsende effekt eller hindrende effekt på effektiv konkurrence.
  2. Generelt forbyder konkurrencelovgivningen og konkurrencepolitikken: a) hardcore karteller, b) andre konkurrencebegrænsende aftaler, c) konkurrencebegrænsende adfærd, der udnytter eller udvider markedsdominans eller markedskraft, d) konkurrencebegrænsende fusioner og overtagelser. Ifølge OECD-Rådets henstilling af 1998 om effektive foranstaltninger mod hardcore karteller, C(98)35/FINAL, udgør konkurrencebegrænsende aftaler omhandlet i punkt a) hardcore karteller, men henstillingen tager højde for forskelle i landenes lovgivninger, herunder forskelle i lovmæssige fritagelser eller bestemmelser, der gør det muligt, at indrømme undtagelser eller give tilladelse til aktiviteter, der i øvrigt ville være forbudt. Anbefalingerne i nærværende Retningslinjer tilskynder ikke til, at virksomhederne skal udnytte sådanne lovmæssige undtagelser eller bestemmelser. Kategorierne i punkt b) og c) er mere generelle, fordi effekten af andre typer aftaler og af ensidig adfærd, er mere tvetydig, og der er en ringere grad af enighed om, hvad der skal betragtes som konkurrencebegrænsende.
  3. Formålet med en konkurrencepolitik er at bidrage til den generelle velstand og økonomiske vækst ved at sikre markedsforhold, hvor udbud, kvalitet og priser på varer og tjenesteydelser bestemmes af markedskræfterne. Ud over at indebære fordele for forbrugerne og jurisdiktionens økonomi som helhed, belønner et område med fri konkurrence også de virksomheder, der evner at reagere effektivt på efterspørgslen. Virksomhederne kan bidrage til processen med oplysninger og rådgivning, når regeringerne har love og politikker i udkast, der kan gøre markederne ineffektive eller på andre måder virke konkurrencebegrænsende på markedet.
  4. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at der løbende vedtages nye konkurrencelove, og at det efterhånden bliver almindeligt, at de nye love forbyder konkurrencebegrænsende aktiviteter i udlandet, hvis de har en negativ effekt på lokale forbrugere. Samtidig gør både handel og investeringer på tværs af lande det mere sandsynligt, at konkurrencebegrænsende adfærd i en jurisdiktion også vil have en skadelig effekt i andre jurisdiktioner. Derfor bør virksomhederne tage højde for lovgivningen både i det land, hvor de driver virksomhed, og lovgivningen i alle andre lande, hvor deres aktiviteter kan have en effekt.
  5. Endelig bør virksomhederne være opmærksomme på, at konkurrencemyndighederne i stigende omfang samarbejder om at afsløre og bekæmpe konkurrencebegrænsende aktiviteter. Se også: OECD-Rådets henstilling vedrørende samarbejde mellem medlemslandene vedrørende konkurrencebegrænsende praksis med virkning på den internationale handel, C(95)130/FINAL, OECD-Rådets henstilling om fusionskontrol, C(2005)34. Når konkurrencemyndighederne i flere jurisdiktioner efterforsker de samme aktiviteter, kan virksomhederne understøtte samarbejdet mellem myndigheder, og dermed fremme sunde og konsistente beslutninger og løsninger på konkurrenceområdet, og samtidig spare omkostninger for både regeringerne og virksomhederne.