Spring navigation over
Indhold start

Offentliggørelse af oplysninger

I kapitlet bliver de grundlæggende forventninger til virksomheders rapportering, herunder bæredygtig rapportering, beskrevet.

Tilbage til kapiteloversigt
III. Kapitel

1.         Virksomhederne skal sikre, at rettidig og korrekt information udsendes om alle væsentlige aspekter af deres aktiviteter, struktur, finansielle situation, resultater, ejerskab og ledelse. Oplysningerne skal offentliggøres for hele virksomheden og efter relevans, også for de enkelte forretningsområder eller geografiske områder. Virksomhedens kommunikationspolitik skal udformes i overensstemmelse med virksomhedens branche, størrelse og hjemsted, og skal samtidig tage højde for omkostninger, fortrolighedshensyn og andre konkurrencehensyn.

2.         Virksomhedens kommunikationspolitik skal omfatte, men ikke afgrænses til, væsentlige oplysninger om:

a)     virksomhedens regnskab og driftsresultat

b)     virksomhedens målsætninger

c)     oplysninger om større aktionærer og stemmerettigheder, herunder eventuel koncernstruktur og interne relationer mellem koncernselskaber samt kontrolmekanismer

d)     aflønning af bestyrelse og topledelse, samt oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, herunder kvalifikationer, udvælgelsesproces, andre direktionsanliggender, samt om de enkelte bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen betragtes som uafhængige

e)     relevante selskabstransaktioner

f)      forudseelige risikofaktorer

g)     forhold vedrørende medarbejdere og andre interessenter

h)     ledelsesstruktur og -politik, navnlig indholdet af en eventuel kodeks eller politik for god virksomhedsledelse og processen til implementering heraf.

3.         Virksomhederne opfordres til at udsende yderligere oplysninger, blandt andet:

a)     virksomhedens eksternt rettede værdier eller adfærdskodeks, herunder, hvis relevant i forhold til virksomhedens aktiviteter, information om virksomhedens politik på områder dækket af Retningslinjerne,

b)     intern politik eller adfærdskodeks gældende i virksomheden, dato for vedtagelse og oversigt over lande og forretningsenheder, der er omfattet heraf,

c)     status på overholdelse af egne værdier og kodekser,

d)     oplysninger om intern revision, risikostyring og systemer til sikring af regeloverholdelse,

e)     oplysninger om forholdet til medarbejdere og andre interessenter.

4.         Virksomhederne skal anvende høje kvalitetsstandarder i regnskabsaflæggelsen og offentliggørelse af økonomiske og andre oplysninger, herunder rapportering på miljø- og arbejdsmarkedsområdet, når en sådan foretages. Standarder og politikker for udarbejdelse og udsendelse af oplysningerne skal beskrives. En årlig revision bør gennemføres af en uafhængig, kompetent og kvalificeret revisor med henblik på, at give bestyrelse og aktionærer en ekstern og objektiv redegørelse for, at regnskaberne giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation og resultater på alle væsentlige områder.

III. Kommentarer

1.         Formålet med kapitlet er, at fremme et bedre kendskab til de multinationale virksomheders forretningsdrift. Det er vigtigt for en række brugere - fra aktionærer og den finansielle sektor, til andre grupper såsom medarbejdere, lokalsamfund, særlige interessegrupper, regeringer og samfundet generelt - at have klare og fyldestgørende oplysninger om virksomhederne. For at sikre et større offentligt kendskab til virksomhederne og deres interaktion med det omgivende samfund og miljøet, skal virksomhederne arbejde transparent og ansvarligt, og tilgodese offentlighedens stigende krav til indsigt i virksomhedens forhold.

2.         De oplysninger, der lægges vægt på i kapitlet, dækker to væsentlige områder. Det første sæt af anbefalinger dækker offentliggørelse af oplysninger omhandlet i OECD's principper for god virksomhedsledelse. De tilhørende noter indeholder yderligere vejledning, og anbefalingerne i Retningslinjerne bør udformes i overensstemmelse med dem. Det første sæt anbefalinger kan suppleres med anbefalinger om offentliggørelse af yderligere oplysninger, som virksomhederne opfordres til at følge. Disse anbefalinger vedrører primært offentligt noterede selskaber. I det omfang det vurderes relevant i forhold til virksomhedens branche, størrelse og hjemsted, kan de også være et nyttigt redskab til at styrke virksomhedsledelsen i ikke-børsnoterede selskaber, både private og offentlige virksomheder.

3.         Anbefalingerne om offentliggørelse af oplysninger har ikke til hensigt, at pålægge virksomheden urimelige administrative byrder eller omkostninger. Virksomhederne forventes heller ikke, at afsløre oplysninger, der kan skade deres konkurrenceposition, medmindre det er nødvendigt for, at give eventuelle investorer et fyldestgørende beslutningsgrundlag og undgå fejlinformation. For at afgøre hvilke oplysninger der som minimum bør offentliggøres, anvender Retningslinjerne et væsentlighedsprincip. Væsentlige oplysninger defineres som oplysninger, hvor udeladelse eller fejlinformation kan have indflydelse på informationsmodtagernes økonomiske beslutninger.

4.         Retningslinjerne indeholder også en generel bemærkning om, at oplysningerne skal udarbejdes og udsendes i overensstemmelse med høje kvalitetsstandarder for regnskabsaflæggelse og udsendelse af økonomiske og andre oplysninger. Hermed får investorerne væsentligt forbedrede muligheder for, at overvåge virksomheden ved, at sikre større pålidelighed og sammenlignelighed i de udsendte rapporter, samt større indsigt i virksomhedens resultater. Den årlige uafhængige revision, der anbefales i Retningslinjerne, skal bidrage til større kontrol og bedre regeloverholdelse i virksomhederne. 

5.         Offentliggørelse af oplysninger omhandler to områder. Det første sæt anbefalinger omhandler rettidig og korrekt offentliggørelse af oplysninger om alle væsentlige emner vedrørende koncernen, herunder økonomi, resultater, ejerskab og ledelsen af virksomheden. Virksomhederne forventes også, at offentliggøre fyldestgørende oplysninger om aflønning af bestyrelsesmedlemmer og topledelse (enten enkeltvis eller samlet). Hermed får investorerne mulighed for, at foretage en retvisende vurdering af omkostninger og fordele ved aflønningsstrukturen samt den effekt, eventuelle incitamentsprogrammer såsom aktieoptionsprogrammer har på virksomhedens resultat. Yderligere oplysninger der bør offentliggøres, er relaterede virksomhedstransaktioner og væsentlige forudseelige risikofaktorer, samt væsentlige forhold vedrørende medarbejdere og andre interessenter.

6.         Derudover indeholder Retningslinjerne endnu et sæt anbefalinger vedrørende offentliggørelse af oplysninger og virksomhedens kommunikation på områder, hvor der endnu ikke er faste standarder for rapportering, som for eksempel arbejdsmarked, miljø og risikorapportering. Her lægges der særlig vægt på drivhusgasudledning, hvor overvågningen udvides til at dække direkte og indirekte udledning, nuværende og fremtidig udledning for hele koncernen, samt nedbrudt på produkter. Et andet relevant eksempel er biodiversitet. Mange virksomheder offentliggør allerede en række oplysninger ud over de regnskabsmæssige, og kommunikationen af den type oplysninger ses som en del af dokumentationen af virksomhedens sociale ansvarlighed. I nogle tilfælde kan denne anden type af offentliggørelse af oplysninger - eller kommunikation til offentligheden og andre parter, der direkte påvirkes af virksomhedens aktiviteter - vedrøre andre enheder ud over dem, der dækkes af virksomhedens regnskabsoplysninger. Oplysningerne kan for eksempel også dække leverandørers, underleverandørers og joint venture-partneres aktiviteter. Det har især betydning med hensyn til at overvåge overførsel af miljøskadelige aktiviteter til partnere.

7.         Mange virksomheder har vedtaget procedurer, der skal sikre deres overholdelse af love og standarder for virksomhedsadfærd, og sikre transparens i deres aktiviteter. Et stigende antal virksomheder indfører frivillige adfærdskodekser, der skal synliggøre virksomhedens etiske værdier på områder som miljø, menneskerettigheder, arbejdsmarkedsstandarder, forbrugerbeskyttelse og beskatning. Der indføres eller udvikles særlige ledelsessystemer, hvis formål er, at sikre overholdelsen af virksomhedens etiske standarder og adfærdskodeks. Det kan være informationssystemer, driftsprocedurer og uddannelseskrav. Virksomhederne samarbejder med ngo'er og mellemstatslige organisationer om, at udvikle standarder for rapportering, der kan styrke virksomhedernes kommunikation om, hvordan deres aktiviteter bidrager til den bæredygtige udvikling (et eksempel er "Global Reporting Initiative").

8.         Virksomhederne opfordres til, at sikre let og billig adgang til de offentliggjorte oplysninger, og inddrage anvendelse af informationsteknologi til formålet. Oplysninger, der stilles til rådighed for brugere på hjemmemarkedet, skal også være tilgængelige for alle øvrige interesserede brugere. Virksomhederne kan træffe særlige foranstaltninger for at gøre oplysningerne tilgængelige for grupper, der ikke har adgang til de trykte medier (f.eks. fattige samfundsgrupper, der direkte påvirkes af virksomhedens aktiviteter).