Spring navigation over
Indhold start

Videnskab og teknologi

Kapitlet omhandler retningslinjerne for virksomheders aktiviteter i en vidensbaseret økonomi, hvor adgangen til at udnytte ny teknologi og knowhow er afgørende.

Tilbage til kapiteloversigt
IX. Kapitel

Virksomhederne skal:      

1. Bestræbe sig på at sikre, at deres aktiviteter er forenelige med politikken for videnskab og teknologi (V&T) og planerne i de lande, hvor de opererer, og, hvor det er relevant, skal de bidrage til udviklingen af lokal og national, innovativ kapacitet.

2.         Hvor det er praktisk muligt i forbindelse med deres forretningsaktiviteter vedtage praksis, der muliggør overførsel og hurtig udbredelse af teknologier og knowhow, under skyldig hensyntagen til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.         Hvor det er relevant, udføre udviklingsarbejde inden for videnskab og teknologi i værtslandene for at opfylde de lokale markeders behov, samt ansætte lokal arbejdskraft i værtslandet i jobtyper inden for videnskab og teknologi, og understøtte deres uddannelse under hensyntagen til de kommercielle behov.

4.         Ved udstedelse af licenser vedrørende intellektuel ejendomsret eller ved anden form for teknologioverførsel sikre, at det sker på rimelige vilkår og betingelser, og så det bidrager til den langsigtede, bæredygtige udvikling i værtslandet.

5.         Hvor det er relevant i forhold til de kommercielle målsætninger opbygge tætte relationer med de lokale universiteter og offentlige forskningsinstitutioner, og indgå i fælles forskningsprojekter med den lokale industri eller brancheforeninger.

IX. Kommentarer

1.         I en videnbaseret og globaliseret økonomi, hvor nationale landegrænser kommer til at betyde mindre, er det afgørende, selv for små eller hjemmemarkedsorienterede virksomheder, at have adgang til, og kunne udnytte, ny teknologi og knowhow for, at kunne forbedre virksomhedens resultater. Det er ligeledes vigtigt for at opnå en samfundsøkonomisk effekt af de teknologiske fremskridt, herunder øget produktivitet og jobskabelse inden for rammerne af den bæredygtige udvikling. De multinationale virksomheder er den vigtigste kanal til teknologioverførsel mellem lande. De bidrager til den nationale, innovative kapacitet i værtslandene ved at skabe, udbrede og bistå ved ibrugtagning af nye teknologier i de indenlandske virksomheder og institutioner. De multinationale virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter kan, når de er velintegreret med de nationale innovationskræfter, bidrage til at fremme den økonomiske og sociale fremgang i værtslandene. Til gengæld skaber udviklingen af dynamiske innovationssystemer i værtslandet nye kommercielle muligheder for de multinationale virksomheder.

2.         Hensigten med kapitlet bliver dermed, inden for rammerne af det økonomisk mulige, konkurrencehensyn og andre overvejelser, at opfordre de multinationale virksomheder til, at udbrede resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteter i de lande, hvor de opererer, og derigennem bidrage til værtslandenes innovative kapacitet. I den sammenhæng kan teknologiudbredelse indebære kommercialisering af produkter, der indeholder ny teknologi, licensgivning til innovative processer, ansættelse og uddannelse af V&T-personale, og etablering af forsknings- og udviklingssamarbejder. Når de multinationale virksomheder sælger eller udsteder licenser til nye teknologier, bør det ikke blot ske på rimelige vilkår og betingelser, men virksomhederne opfordres også til, at tage hensyn til teknologiernes langsigtede effekt på udvikling, miljø og andre faktorer både i hjemland og værtsland. Gennem deres aktiviteter kan de multinationale virksomheder opbygge og forbedre den innovative kapacitet hos deres internationale datterselskaber og underleverandører. Derudover kan de multinationale virksomheder sætte fokus på vigtigheden af den lokale infrastruktur på V&T-området, både den fysiske og den institutionelle. I den sammenhæng kan de multinationale virksomheder bistå værtslandenes regeringer i formuleringen af politiske rammer til fremme af udviklingen af dynamiske innovationssystemer.